Slik fungerer Vings klimakompensasjon

Hvorfor velger Ving å klimakompensere?
Vi ønsker å gjøre det enkelt for gjestene våre å reise mer bærekraftig når de skal på ferie, og vi har derfor valgt å kompensere for flyreisene til alle våre gjester.
Turismen skaper arbeidsplasser og møter mellom kulturer, men den bidrar også til utslipp av klimagasser. Vi har et stort ansvar, og vi har hele veien hatt fokus på å minske utslippene våre. Med klimakompensering av alle flyreiser tar vi en et nytt steg mot målet vårt om å bli et klimanøytralt selskap.

Hva betyr det at dere klimakompenserer?
Gjestene våre og vi deler en felles interesse for det å reise, og sammen har vi skapt opplevelser og minner i over 60 år. Nå kompenserer vi for alle flyreiser, i henhold til kravene fra den globale standarden ”The Carbon Neutral Protocol”, som ikke bare har fokus på CO2-utslipp, men også andre klimagasser fra fly. Vi klimakompenserer flyreisene til alle gjestene våre, uansett flyselskap, gjennom å investere i prosjekter som både reduserer samme mengde utslipp av klimagasser og samtidig bidrar til å gi tilgang på rent vann, arbeidsplasser, infrastruktur, fremmer helse, har en positiv påvirkning på lokale samfunn og mer enn 130 000 mennesker.

Hvilke fly kompenserer dere for?
Vi klimakompenserer for utslippene på samtlige flyreiser til gjestene våre, uansett om man reiser med vårt eget flyselskap (Thomas Cook Airlines) eller noen av de andre flyselskapene vi bruker. Det innebærer både charterfly og rutefly. Vi kommer også til å kompensere for alle tjenestereiser.

Det betyr at all utslipp av CO2 og andre klimagasser som skjer i forbindelse med forbrenningen av flydrivstoff på din reise kompenseres gjennom for eksempel prosjekter som jobber med fornybar energi.

Når begynner dere med klimakompenseringen?
Vi begynner den 29. april og kompenseringen gjelder alle bestillinger og avreiser fra den 29/4 2019.

Hva betyr det å klimakompensere?
Det er en måte å ta ansvar for de utslippene vi forårsaker. Å kjøpe klimakompensasjon innebærer at du betaler for at utslippene av klimagasser du forårsaker på din reise skal minske et annet sted med samme mengde, altså at det går i null. Man kan se på det slik at man betaler for at noen skal ta seg av avfallet ditt, i stedet for at det havner i naturen.

Hvordan fungerer programmet?
Programmet støtter prosjekter som fokuserer på mindre utslipp og tilgang på rent vann i Øst-Afrika og Gambia, vannkraftverk i Sri Lanka, vindkraft i Tyrkia og India samt et treplantingsprosjekt i Spania. Les mer om alle prosjektene her.

Hvilken partner har dere, og hvordan verifiserer dere utslippsreduksjoner?
Vi investerer i prosjekter gjennom et partnerskap med Natural Capital Partners (NCP), som er en global leder innen utslippsredusering. Samtlige prosjekter følger den globale standarden «The CarbonNeutral Protocol», som ikke bare dekker CO2-utslipp, men samtlige utslipp av klimagasser. Prosjektene er sertifiserte og oppfyller FNs kriterier Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard laget av blant annet WWF og som støttes av mer enn 80 miljøorganisasjoner.

Hvilke prosjekter investerer dere i?
Programmet støtter prosjekter som er basert i Øst-Afrika, Gambia, Sri Lanka og Tyrkia og som bidrar til å både minske de globale utslippene og i tillegg styrker de lokale samfunnene innen blant annet helse og arbeidsplasser. Gjennom å få tilgang til rent drikkevann, minske bruken av ved som varmekilde, noe som brukes til å for eksempel koke vann rent, og minske luftforurensingen, kommer prosjektene til å ha en positiv påvirkning på mer enn 130 000 personer. (Se mer under prosjekt).

Prosjektene er sertifiserte og oppfyller kriteriene for FNs Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard som blant annet er utviklet av WWF. Uavhengige revisjonsorgan kontrollerer at alle prosjektene oppfyller gitte kriterier og krav til samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Unikt for Vings satsing er at man også finansierer to nye prosjekter som også vil forbedre biologisk mangfold og gi samfunn tilgang til rent vann.

Hvem er NCP - Natural Capital Partners?
NCP, som blant annet samarbeider med H&M, SAS, Microsoft, PwC og Sky ble dannet for 20 år siden. De var med på å grunnlegge bransjeorganisasjonen ICROA og utformet standarder for å kunne sette mål og måle utslipp. I 2002 lanserte de «The Carbon Neutral Protocol», som oppdateres årlig og inneholder fem tydelige steg for at bedrifter skal kunne være tydelige, målbare og transparente om sitt arbeid for å bli karbonnøytrale.

Hva mener dere med at prosjektene også har en påvirkning på lokale samfunn og mennesker?
I tillegg til å minske utslipp av klimagasser, bekjempe klimaforandringene (FNs bærekraftmål nummer 13) så påvirker også flere av prosjektene våre mennesker og lokale samfunn gjennom at de for eksempel i prosjektet ”Vanninfrastruktur i Øst-Afrika” gir tilgang til rent vann og sanitet (FNs bærekraftmål nummer 6), fremmer helse og velferd (3) gjennom tilgang på rent vann, likestilling (5) gjennom tid som ellers går til å hente og koke vann (og hvor ansvaret ofte ligger på kvinner) som nå kan brukes på annet. Samt bærekraftig industri, innovasjoner og infrastruktur (9) gjennom at lokal teknikk og lokale mennesker utdannes innen programmet.

Les mer om prosjektene

Hvordan regner dere ut utslippene deres?
Utslipp fra flyene våre baseres på samlede utslippsdata fra 2017/2018, (som for C02 utgjorde 890 000 tonn).

Klimakompenserer dere faktisk?
Vi kompenserer for de utslipp av klimagasser som flyene gir. Dette er skritt i riktig retning for å kompensere for de direkte utslippene vi har fra flyene våre, som utgjør 890 000 tonn CO2. (1.567.292 passasjerer/17/18)

Er ikke dette bare grønnvasking?
At vi nå kompenserer for flyreisene våre er bare en av mange ting vi gjør for å øke de positive og redusere de negative effektene av reise, parallelt med vår innsats for å redusere utslippene våre. Klimakompensasjonen er altså kun et supplement til vårt andre bærekraftsarbeid, der vi fokuserer på å redusere våre utslipp her hjemme, på våre destinasjoner og på selve flyet. Les mer om vårt miljøarbeid her.

Hva tenker dere om biodrivstoff?
Fornybart drivstoff er en viktig nøkkel for at utslipp fra fly raskt skal kunne reduseres ytterligere og er en nødvendighet framover. Vi skulle gjerne ha brukt biodrivstoff allerede nå, men det finnes dessverre ikke gode nok tilbud på markedet per i dag. Vi støtter forskning på fornybart drivstoff gjennom NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation). I tillegg til å jobbe med å redusere utslippene har vi valgt å klimakompensere for samtlige flyreiser.

Betyr dette at dere setter opp prisene og at gjestene må betale for dette?
Nei, det er vi som selskap som tar kostnaden for å klimakompensere alle flyreisene til gjestene våre. Det gjør vi fordi vi vet at fly er en del av problemet, og det er viktig at vi bidrar med det vi kan. Derfor kompenserer vi også for samtlige reiser, ikke bare noen av dem. Dette er et viktig skritt på veien til å bli et klimanøytralt selskap.

En del selskap sier de skal bli klimapositive – hva med dere?
Vår visjon er å bli klimanøytrale. Og deretter fortsette reisen vår mot å bli klimapositive.

Hva gjør dere mer i Vinggruppen?
Vårt eget flyselskap, Thomas Cook Airlines Scandinavia, er ett av de mest klimaeffektive flyselskapene i verden og de fortsetter å jobbe for å minske utslippene ytterligere. VI fortsetter å øke effektiviteten og minske drivstofforbruket og i 2015 oppdaterte vi flyflåten vår med nye og mer effektive fly på kort- og middeldistanse. Flyselskapet har også vært ISO 14001-sertifisert siden 2011, som et av de første flyselskapene i verden.

Vi er en del av NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation) som fremmer produksjon av fornybart drivstoff.

Alle våre egne konsepthotell, hvor halvparten av kundene våre bor, jobber med Travelife, som har retningslinjer og systemer for måling av miljøarbeid og sosialt ansvar i reisebransjen. Travelife er en organisasjon som støttes av alle større europeiske reisearrangører. Formålet til organisasjonen er å fremheve de beste eksemplene på hvordan hotell og arrangører jobber med bærekraft, både i forhold til miljø og sosialt ansvar. Våre mest populære Sunwing Family Resorts er i tillegg også sertifisert med EU Ecolabel.

I tillegg til dette jobber vi også mye med dyrevelferd og å minske bruken av plast på våre egne hotell.

Kan dere forklare hva dere mener med at pakkereiser er et mer bærekraftig alternativ?
Å klimakompensere for de utslippene som vi forårsaker er i tillegg til alt det andre bærekraftarbeidet vi gjør. Thomas Cook Airlines er et av de mest klimaeffektive flyselskapene i verden, og jobber kontinuerlig for å minske utslippene ytterligere.

I tillegg til flyreisen er alle våre egne konsepthotell Travelife-sertifiserte. Travelife er en uavhengig organisasjon som støttes av alle de store europeiske reisearrangørene. Vi tar ansvar for og kontrollerer hele reisekjeden, og har i over 60 år hatt et nært samarbeid med lokale partnere. Gjennom å optimere fly, hotell og transportbusser med så få tomme seter og rom som mulig, er pakkereiser til feriedestinasjoner som Kanariøyene og Spania, mer optimalt klimamessig enn reiser man pakker selv med f.eks. rutefly.

Hva betyr de ulike standardene som sertifiserer prosjektene dere investerer i?
CDM
CDM er en forkortelse for Clean Developement Mechanism. På norsk kalles det for Den grønne utviklingsmekanismen. Den ble opprettet under Kyotoprotokollen og åpner for investeringer i konkrete prosjekter som bidrar til reduserte klimagassutslipp og en bærekraftig utvikling i et utviklingsland. FN utsteder kvoter fra prosjektene mot grundig dokumentasjon av den utslippsreduserende effekten av prosjektet. Kvoter som utstedes fra prosjekter i utviklingsland kan brukes av industriland til oppfyllelse av sine utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen.

CDM-prosjekter er ofte investeringer i fornybar energi. Et eksempel kan være vindkraftverk i Kina, der en stor del av energibehovet i dag dekkes av energi fra kullkraft, som har stor påvirkning på miljøet. CDM-prosjekter bidrar også til bærekraftig utvikling i implementeringslandet og gir positive effekter både sosialt og økonomisk, så vel som miljømessig.

Gold Standard
Gold Standard er en global ideell stiftelse som ble initiert av en rekke miljøorganisasjoner, blant annet WWF International. Det er den største og eneste sertifiseringsstandard som er godkjent av mer enn 80 miljøorganisasjoner.